Dotacje

EU logos

Projekt: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych”

w ramach: Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Koszt realizacji projektu: 8 365 992,60 PLN

Projekt pt. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie „NORGPOL” celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami do pieców przemysłowych” realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0044/17-00 podpisaną w dniu 8 grudnia 2017 roku wynosi 9 729 854,65 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) z czego maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 011 128,93 zł (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze.

Celem realizacji projektu jest budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego w miejscowości Ryki woj. lubelskie.

Stan obecny (styczeń 2022)
Zakończono prace budowlane
Trwa wyposażanie instytutu – zakupy maszyn i urządzeń
Rozpoczęto w III kw. 2021 prace badawcze nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie budowy pieców przemysłowych.

EU logos

Projekt: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych”

w ramach: Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020cyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umową o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/18-00 podpisana w dniu 14 grudnia 2018 roku – maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 3 711 134,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote i zero groszy).

Projekt polega na uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego. Budowa nowego zakładu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania jakim są opracowane w firmie piece do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych. Inwestycja polegać będzie na budowie nowej hali produkcyjnej oraz zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń stanowiących kompletną linię produkcji pieców. Budowa hali produkcyjno-magazynowej realizowana jest od 02.10.2018 a planowane zakończenie realizacji projektu obejmujące jej wyposażenie w maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji pieców to marzec 2020 roku.

Stan obecny (marzec 2021)
Zakończono fazę zakupu maszyn i urządzeń.
Rozpoczęto produkcję nowej serii energooszczędnych pieców NTE przeznaczonych dla przemysłu odlewniczego.

EU logos

Projekt: Bezpieczne szkło płaskie laminowane żywicą utwardzalną UV jako innowacyjny materiał do zastosowań budowlanych firmy NORGPOL Czerwiński S. J zgłoszonego do dofinasowania w ramach działań 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2012, Pomoc zwrotna Konkurencyjności nr RPLU.03.07.00-i.01-0-01/18.”

w ramach: Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0001/19-00 podpisaną w dniu 30 sierpień 2019 roku wynosi 3 514 110,00 PLN (słownie trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto dziesięć złotych 00/100)

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych i uruchomienie produkcji bezpiecznego szkła płaskiego laminowanego żywicą utwardzalną. Projekt związany będzie ze zwiększeniem zatrudnienia.

Stan obecny (czerwiec 2020)
Zakończono prace budowlane
Trwa wyposażanie instytutu – zakupy maszyn i urządzeń
Rozpoczęto w III kw. 2021 prace badawcze nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie budowy pieców przemysłowych.