Dotacje

—————————————————————————————————

Projekt pt. Budowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie „NORGPOL” celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami do pieców przemysłowych”

realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0044/17-00 podpisaną w dniu 8 grudnia 2017 roku wynosi 9 729 854,65 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) z czego maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 011 128,93 zł (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze.

Celem realizacji projektu jest budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego w miejscowości Ryki woj. lubelskie.

Postęp prac

Sfinalizowano:

  1. Zakup działki o łącznej powierzchni 2,47 ha przy ulicy Przemysłowej w Rykach – 13.03.2018
  2. Projekt budowlany zlecony firmie F-11 z Krakowa
  3. Prace porządkowe na działce
  4. Wybór wykonawcy prac budowlanych w oparciu o zasadę konkurencyjności – firma UNIMARK Sp. z o.o.
  5. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 348.2018 z dnia 01.10.2018

W toku:

  1.  Roboty budowlane – prace przygotowawcze na terenie budowy